regex, за да съответства на MINUS с интервали - python, regex, regex-group

Трябва да дефинирам едно реге, така че:

r"[ - &]"

така че, тук spaceMINUSspace трябва да се приемат като едно нещо.

например:

тя трябва да съвпада с низ като: foo - bar и foo&bar, Не би трябвало да съответства на нещо подобно foo-bar,

Моля, намерете как да направя това.

Отговори:

1 за отговор № 1

Може да опитате да използвате re.match, със следния модел:

.*w+(?:( - )|&)w.*

Това казва, че съвпада с две думи, разделени от двете - или &, Ето кодов фрагмент:

line = "foo - bar"
match = re.match( r".*w+(?:( - )|&)w.*", line, re.M|re.I)

if match:
print "Found this match: ", match.group()

Или, както посочи Сейн, можем да използваме re.search:

line = "foo - bar"
pattern = re.compile(r"w+(?:( - )|&)w")

if pattern.search(line):
print "Found this match: ", line

Свързани въпроси
Най - известен